Zanim ZUS przyzna 500 plus. Po dyżurze "Nowości"

Czytaj dalej
Fot. Jacek Smarz
mn

Zanim ZUS przyzna 500 plus. Po dyżurze "Nowości"

mn

Eksperci z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyjaśnili zasady dotyczące nowego świadczenia.

Żona ma 71 lat, emeryturę około 1300 zł brutto i otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ma już orzeczenie o niepełnosprawności. Co musi zrobić żeby otrzymać świadczenie uzupełniające?

Orzeczenie o niepełno-sprawności wydane przez Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności nie zostało wymienione w ustawie, jako podstawa do przyznania świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Aby małżonka mogła otrzymać świadczenie lekarz orzecznik ZUS musiałby wydać orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Dlatego do wniosku o świadczenie uzupełniające żona musi dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia (druk OL-9) wypełnione przez lekarza prowadzącego leczenie oraz jeśli posiada ostatnią dokumentację medyczną i inne dokumenty mające znaczenie dla wydania orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji np. karta leczenia szpitalnego, historia choroby, kserokopie kart informacyjnych, dokumentacja rehabilitacji leczniczej, zawodowej, orzeczenie o niepełnosprawności. Jeśli, żona ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, to również należy je dołączyć do składanych dokumentów. Jeżeli lekarz leczący napisze w zaświadczeniu o stanie zdrowia (druk OL-9), że żona nie jest zdolna do stawienia się na badanie przez lekarza orzecznika ZUS i do wniosku o świadczenie będzie dołączona dokumentacja medyczna wystarczająca do wydania orzeczenia, to lekarz orzecznik ZUS może wydać orzeczenie na podstawie samej dokumentacji. Jeśli dokumentacja będzie niewystarczająca wówczas lekarz orzecznik ZUS przebada żonę w miejscu zamieszkania. Gdyby chciał pan złożyć wniosek o świadczenie w imieniu żony, musi mieć pan pełnomocnictwo. Druk pełnomocnictwa ZUS PEL i wniosek o świadczenie uzupełniające (ESUN) jest dostępny na stronie internetowej Zakładu oraz na naszych salach obsługi klienta. Wystarczy, że żona podpisze pełnomocnictwo oraz wniosek o świadczenie i nie będzie musiała składać wizyty w ZUS. Dokumenty złoży pan w imieniu żony.

Syn ma przyznaną rentę wyrokiem sądu. Jest to renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w kwocie 1100 złotych brutto. Otrzymuje też z ZUS-u dodatek pielęgnacyjny. Czy będzie przysługiwało mu 500+ dla niesamodzielnych?

Tak. Syn może ubiegać się o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Świadczenie zostanie przyznane w kwocie 500 zł, jako dopełnienie do 1600 zł. Wystarczy, że syn złoży wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (druk ESUN). Wniosek o to świadczenie może też złożyć osoba upoważniona przez syna. Jeśli chce pan złożyć wniosek w imieniu syna to proszę pobrać pełnomocnictwo w ZUS (druk PEL), syn podpisze się na pełnomocnictwie i na wniosku o świadczenie (druk ESUN) i może Pan dokumenty złożyć w Zakładzie.

Jeśli przy rencie wypłacany jest dodatek pielęgnacyjny przyznany wyrokiem sądu to do wniosku nie trzeba dołączać już żadnych dokumentów. Gdy upłynie okres na jaki był przyznany dodatek pielęgnacyjny wyrokiem sądu, syn zostanie na swój wniosek ponownie przebadany.

Mam 75 lat i otrzymuję emeryturę z ZUS około 1200 zł brutto plus dodatek pielęgnacyjny. Trzy lata temu miałam orzeczoną przez lekarza orzecznika ZUS całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji. Czy przysługuje mi świadczenie uzupełniające?

Może pani ubiegać się o świadczenie uzupełniające. Wystarczy, że złoży pani sam wniosek (druk ESUN), wszystkie potrzebne dokumenty znajdują się w ZUS. Jeśli pani emerytura wynosi 1200 zł brutto, to uzyska pani świadczenie uzupełniające w kwocie 400 zł. Wysokość świadczenia stanowi różnicę między kwotą 1600 zł i łączną kwotą przysługujących świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, przy czym świadczenie uzupełniające nie może być wyższe niż 500 zł. Dodatek pielęgnacyjny nie jest uwzględniany, jako świadczenie finansowane ze środków publicznych przy ustaleniu wysokości świadczenia uzupełniającego.

Mam 84 lata i pobieram emeryturę z ZUS w kwocie około 1300-1400 zł brutto. Z racji wieku mam przyznany dodatek pielęgnacyjny. Nie byłam wcześniej badana przez lekarza orzecznika ZUS. Czy mogę złożyć wniosek o 500+?

Aby ubiegać się o to świadczenie należałoby u pani ustalić niezdolność do samodzielnej egzystencji, bo tylko takim osobom przysługuje świadczenie uzupełniające. Jest to dodatek dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, czyli takich, które potrzebują pomocy innych osób przy podstawowych czynnościach życiowych takich jak przygotowywanie sobie posiłków, jak mycie się itd. O tym, czy ktoś jest niezdolny do samodzielnej egzystencji decyduje lekarz orzecznik ZUS i to on wydaje stosowne orzeczenie.

Jeśli chce pani złożyć wniosek o to świadczenie to do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia (druk OL-9)wydane przez lekarza leczącego, dokumentację medyczną oraz inne dowody ważne dla wydania orzeczenia.

Mąż ma 72 lata, pobiera świadczenie w kwocie powyżej 1600 zł brutto. Ma orzeczenie o niepełnosprawności. Czy dostanie 500+ dla niesamodzielnych?

Znaczny stopień niepełnosprawności nie uprawnia do świadczenia uzupełniającego, uprawnia orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji określa warunki według których przysługuje to świadczenie. Jednym z nich jest wysokość przysługujących świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych np. emerytura, renta. I jest to kwota brutto nie wyższa niż 1600 zł. Świadczenie uzupełniające wynosi 500 zł dla osób, które mają nie więcej niż 1100 zł brutto, dla pozostałych osób przysługuje wtedy kiedy łączna emerytura z tym świadczeniem nie byłaby wyższa niż 1600 zł. Czyli jeżeli ktoś ma 1600 zł brutto swojej emerytury to nie przysługuje świadczenie uzupełniające. Jeśli nie pamiętamy kwoty brutto swojej emerytury, można to sprawdzić w decyzji emerytalnej lub ostatniej decyzji waloryzacyjnej.

Dostaję 1596 zł brutto renty. Mam dodatek pielęgnacyjny i orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Jaką kwotę świadczenia uzupełniającego dostanę?

Wysokość świadczenia uzupełniającego zostanie obliczona jako różnica pomiędzy kwotą 1600 zł i łączną kwotą przysługujących świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych. W pani przypadku będzie to kwota 4 zł. Świadczenie uzupełniające wynosi 500 zł dla osób które mają emeryturę czy rentę w wysokości brutto nie wyższej niż 1100 zł. Jeśli ktoś ma emeryturę albo rentę wyższą to wówczas to świadczenie przysługuje jako różnica między 1600 zł a kwotą brutto renty czy emerytury. Może pani złożyć wniosek o świadczenie uzupełniające, ale będzie ono w wysokości do 1600 zł, czyli 4 zł.

Mam 26 lat i rentę socjalną przyznaną na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy. Nie mam orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Czy można pobrać druki z ZUS?

Aby otrzymać świadczenie uzupełniające, należy posiadać ważne orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, wydane przez lekarza orzecznika ZUS. Jeżeli orzeczenie wydane do celów renty socjalnej również w treści uzasadnienia nie zawiera informacji o niezdolności do samodzielnej egzystencji to do wniosku o świadczenie musi pan dołączyć dokumentację medyczną oraz inne dowody ważne dla wydania orzeczenia.

W pierwszej kolejności proszę pobrać druk OL-9, czyli zaświadczenie o stanie zdrowia i udać się do swojego lekarza żeby wypisał ten druk. Proszę też wziąć od lekarza swoją dokumentację medyczną z ostatniego okresu, także wypisy ze szpitala jeśli pan takie ma. Następnie wypełnić wniosek (druk ESUN) i przynieść wszystko razem do ZUS-u, jeżeli pan może sam stawić się w ZUS-ie. Jeżeli leczy się pan również u lekarzy specjalistów to warto mieć również od nich zaświadczenie i dokumentację medyczną. Wniosek o świadczenie i druk OL-9 dostępny jest na stronie internetowej Zakładu, czy w placówkach ZUS na Sali Obsługi Klienta. Lekarz orzecznik ZUS na podstawie złożonej dokumentacji medycznej i zaświadczenia o stanie zdrowia oceni czy jest potrzeba wzywania pana na badanie. Może wydać orzeczenie bez bezpośredniego badania, gdy dokumentacja dołączona do wniosku jest wystarczająca. A jeżeli nie to dostanie pan zawiadomienie i zaprosimy pana na badanie.

Teściowa ma 86 lat i z racji wieku do emerytury ma dodatek pielęgnacyjny. Świadczenie wypłaca ZUS w kwocie około 1600 zł brutto. Czy mogę starać się o dodatek 500+?

Proponuję sprawdzić w ostatniej decyzji waloryzacyjnej z tego roku jaką kwotę emerytury brutto otrzymuje teściowa. Ma to znaczenie, ponieważ świadczenie przysługuje jeżeli emerytura byłaby niższa niż 1600 zł brutto. Jeśli jej emerytura wynosi 1600 zł brutto lub więcej to nie przysługuje świadczenie uzupełniające. Świadczenie uzupełniające stanowi różnicę miedzy kwotą 1600 zł a kwotą brutto emerytury. Jeżeli teściowa pobiera np. 1500 zł brutto emerytury to ewentualny dodatek wynosiłby 100 zł. Jeżeli emerytura wynosiłaby 1590 zł brutto to teściowa otrzymałaby 10 zł świadczenia uzupełniającego. Aby otrzymać świadczenie uzupełniające, należy posiadać też ważne orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, wydane przez lekarza orzecznika ZUS. Jeśli teściowa nie ma takiego orzeczenia to wraz z wnioskiem o świadczenie musi dołączyć dokumentację medyczną (np. z leczenia szpitalnego) i zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9 wydane przez swojego lekarza. Formularz wniosku i druk zaświadczenie o stanie zdrowia można pobrać ze strony internetowej Zakładu albo w ZUS-ie. Wniosek, zaświadczenie o stanie zdrowia oraz dokumentację medyczną należy złożyć w ZUS. Może to zrobić pełnomocnik w imieniu teściowej np. pani. Druk pełnomocnictwa (ZUS PEL) też jest dostępny na stronie internetowej Zakładu czy w palcówkach ZUS. Wystarczy, że pani teściowa podpisze się na wniosku o świadczenie i pełnomocnictwie i może pani złożyć wszystkie dokumenty w ZUS.

Mam w rodzinie osobę niepełnosprawną, niezdolną do samodzielnej egzystencji. Ma też takie orzeczenie (ZUS). Ma emeryturę brutto w wysokości 1281,19 zł {miesięcznie}. Czy otrzyma dodatek 500 zł w całości?

Przy ustalaniu wysokości świadczenia obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że nowe świadczenie będzie przysługiwało w wysokości nie wyższej niż 500 zł, przy czym łączna kwota tego świadczenia i innych świadczeń finansowanych ze środków publicznych nie może przekroczyć 1600 zł.

Świadczenie w pełnej kwocie, czyli 500 złotych będzie wypłacane tylko wtedy, gdy suma świadczeń ze środków publicznych nie przekroczy 1100 zł brutto. Zgodnie z tą zasadą jeżeli emerytura jest w kwocie 1281,19 zł brutto to świadczenie uzupełniające wyniesie 318,81 zł. Świadczenie uzupełniające stanowi różnicę miedzy kwotą 1600 zł, a kwotą brutto emerytury. Aby otrzymać świadczenie należy złożyć wniosek (druk ESUN).

mn

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.