Polisa szkolna nie jest obowiązkowa!

Czytaj dalej
Fot. 123rf
Kaśka Borek

Polisa szkolna nie jest obowiązkowa!

Kaśka Borek

Początek roku szkolnego to moment, gdy rodzice uczniów słyszą, że muszą kupić im ubezpieczenie. Prawda jest taka, że nie muszą tego robić, a mogą. Sprawdź, na co zwrócić uwagę, wybierając polisę

Jesteś rodzicem ucznia? To podczas pierwszego zebrania po rozpoczęciu roku szkolnego usłyszysz zapewne, że trzeba zapłacić za ubezpieczenie dziecka (od następstw nieszczęśliwych wypadków, tzw. NNW). Niewielu z nas wie, że taka ochrona nie jest obowiązkowa! Owszem, szkoła może zapisać w statucie jej wymóg, ale nie może żądać, abyśmy zawarli umowę, którą zaproponuje.

Zanim zapłacisz, sprawdź

Polisa NNW jest bardzo przydatna. Większość z nas decyduje się na jej wykupienie w szkole, uznając, że to tańsze i prostsze rozwiązanie niż zawieranie indywidualnej umowy z ubezpieczycielem. Rzeczywiście, te oferowane przez szkoły są atrakcyjne cenowo, ale... Niska składka oznacza często niskie sumy ubezpieczenia i wąski zakres oferowanej ochrony. Może się okazać, że nie uzyskamy takiej pomocy finansowej, która będzie dziecku potrzebna.

Od czego zależy, ile dostaniesz

W przypadku polisy NNW prawo do uzyskania świadczenia z umowy zależy od tego, czy dziecko uległo nieszczęśliwemu wypadkowi – takiemu, który powoduje skutki określone w warunkach polisy.
Podstawowym świadczeniem wypłacanym z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, przy uszczerbku w wysokości 100 procent, oraz w przypadku śmierci jest kwota odpowiadająca pełnej sumie ubezpieczenia. Jednak w przypadku częściowego uszczerbku na zdrowiu, a takie są najczęstsze, dostaje się określony procent sumy ubezpieczenia. Odpowiada procentowi trwałego uszczerbku.

Mechanizm wypłaty świadczeń z polisy NNW przy uszczerbkach częściowych polega na tym, że suma ubezpieczenia mnożona jest przez ustalony w tabeli procent trwałego uszczerbku na zdrowiu.
W przypadku szkolnych polis sumy ubezpieczenia są zwykle niskie, co prowadzi do rozczarowań związanych z wysokością wypłaty. Przykładowo: w przypadku uszczerbku na zdrowiu na poziomie 2 proc. przy sumie ubezpieczenia 5 tys. zł odszkodowanie wyniesie 100 zł.

Aby uniknąć rozczarowania wielkością kwoty, trzeba wybrać polisę z odpowiednio wysoką sumą ubezpieczenia. Ponieważ jej wysokość jest ściśle z nią powiązana, nie płać bez zastanowienia i sprawdzenia szczegółów składki szkolnej polisy NNW. Przeanalizuj, ile i jaką ochronę dostaniesz za swoje pieniądze.

To oznacza, że musisz przeczytać umowę

Dodatkowo warto mieć świadomość, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje wszelkich urazów spowodowanych nieszczęśliwym wypadkiem, któremu może ulec dziecko!

Zapamiętaj: w ubezpieczeniu NNW prawo do uzyskania świadczenia z umowy uzależnione jest od tego, czy ubezpieczony uległ nieszczęśliwemu wypadkowi powodującemu skutki określone w warunkach ubezpieczenia.

Masz prawo wiedzieć

Gdy polisa NNW młodzieży szkolnej zawierana jest w formie polisy grupowej, to ubezpieczającym jest szkoła (albo uczelnia), ale ochrona dotyczy dzieci (studentów). Zdarzało się jednak tak, że placówki oświatowe odmawiały udostępniania rodzicom warunków umowy ubezpieczenia. Tłumaczyły, że przecież to one są stronami umowy, którą podpisują z zakładem ubezpieczeń.
Takie wyjaśnienia są niezgodne z prawem. Kodeks cywilny określa, że w przypadku gdy ubezpieczający (to znaczy szkoła) zawrze umowę ubezpieczenia na cudzy rachunek, to w takiej sytuacji ubezpieczony (dziecko, a w tym przypadku rodzic, który działa w jego imieniu) może żądać, aby placówka udzieliła mu informacji o postanowieniach zawartej umowy oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) – w zakresie, w którym dotyczą jego praw i obowiązków.

Najkrócej: to nieważne, że umowę ubezpieczenia zawiera szkoła i to ona jest jej stroną, a nie ty. Dyrekcja nie może zasłaniać się tajemnicą handlową i odmówić zapoznania się z ważnymi dla ciebie zapisami tego dokumentu. Analizując je, szczególnie uważnie przejrzyj OWU (ogólne warunki ubezpieczenia). To właśnie tam znajdziesz informacje o zakresie ochrony ubezpieczeniowej oraz o sytuacjach, za które ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, co w praktyce jest równoznaczne z odmową wypłaty odszkodowania.

Ważne informacje

Przepisy. Co obejmuje ubezpieczenie NNW
Jego przedmiotem są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć. Nieszczęśliwy wypadek definiuje się najczęściej jako nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego ubezpieczony – niezależnie od swej woli – doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia albo zmarł. Ubezpieczenie może obejmować wypadki, którym dziecko może ulec w czasie nauki lub pobytu w szkole, ale też w drodze do niej oraz w życiu prywatnym. Zwykle ochrona odnosi się bowiem do nieszczęśliwych wypadków powstałych w każdym miejscu przez całą dobę (sprawdź to jednak).

Umowa. Zakres polisy NNW może być różny
Może obejmować takie następstwa nieszczęśliwych wypadków, jak: śmierć, trwałe inwalidztwo, urazy. Ochrona może obejmować tylko niektóre urazy spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem (np. zwichnięcie i złamanie, ale już nie skręcenia). Konkretne informacje znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia NNW. Polisy szkolne gwarantują przeważnie jedynie odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu.

Odszkodowanie. Najważniejsza jest suma ubezpieczenia
Niska składka to niska suma ubezpieczenia, co za tym idzie – niskie świadczenie. Czyli odszkodowanie, które dostaniemy, gdy dziecko złamie rękę albo zwichnie nogę. Szkoły potrafią wynegocjować jednak rozmaite umowy, dlatego zawsze warto przyjrzeć się ich propozycji, która może okazać się wystarczająca. Jeśli nam nie pasuje, szukajmy innej oferty. Warto wiedzieć, że nawet jeśli nasze dziecko zostanie ubezpieczone w ramach grupowej polisy szkolnej, możemy ubezpieczyć je również indywidualnie, na własną rękę. Bo każdy z nas może mieć kilka polis NNW. Gdy mamy ich kilka, odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu będzie przysługiwało z każdej z nich, wyjaśnia dr Filip Przydróżny, dyrektor Biura Ubezpieczeń Osobowych Concordii Ubezpieczenia.

Warto wiedzieć

Wypadki zdarzają się również w szkołach
W roku szkolnym 2014/2015 było ich ponad 71 tys.
- Jak wynika z danych Systemu Informacji Oświatowej: w roku szkolnym 2014/2015 doszło do ponad 71 tys. wypadków w placówkach oświatowych z udziałem dzieci. Najczęściej były to złamania, zwichnięcia, skręcenia lub stłuczenia kończyn. Najwięcej przykrych wydarzeń miało miejsce na sali gimnastycznej, podczas zajęć sportowych, na korytarzach i schodach oraz boiskach i placach zabaw.

Kiedy nie wypłacą odszkodowania
To zależy od zakresu wykupionej ochrony i ograniczeń.
- Najbardziej typowymi ograniczeniami odpowiedzialności ubezpieczyciela są wypadki, do których doszło w związku z zatruciem alkoholem, narkotykami lub środkami odurzającym oraz samookaleczeniem dziecka. Odmowa wypłaty może dotyczyć jednak również uprawiania sportu wyczynowego (jeśli zakres ubezpieczenia nie był rozszerzony o takie zdarzenia) albo aktywności podczas zajęć pozalekcyjnych. Problemy z wypłatą odszkodowania pojawiają się zwykle również w sytuacji, gdy dziecko prowadziło pojazd mechaniczny, na przykład samochód, bez uprawnień.

Ochrona działa całą dobę, przez cały rok
Dziecko może być pod ochroną nie tylko w szkole.
- Najczęściej polisy NNW obejmują zdarzenia, do których doszło na terenie placówki oświatowej czy w drodze do szkoły lub ze szkoły. Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje zwykle nie tylko czas, gdy dziecko przebywa w szkole, ale działa przez całą dobę (także podczas wakacji, ferii czy weekendów). Nie ma tu jednak jakichś odgórnych prawnych rozwiązań, dlatego zawsze trzeba sprawdzić, w jakich konkretnie przypadkach i czasie twoje dziecko może liczyć na wypłatę odszkodowania.

Kaśka Borek

Zawodowo obecnie zajmuję się przede wszystkim szeroko pojętym poradnictwem. Jestem otwarta na ludzi i świat, ciekawa wydarzeń. Chcę zrozumieć innych, poznać ich intencje, zainteresowania i kłopoty.
Prywatnie interesuję się sportami ekstremalnymi i aranżacją wnętrz.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.