MY, POZNAŃ - 30-lecie samorządu terytorialnego. Urząd miasta jest dla ludzi! Co możemy w nim załatwić

Czytaj dalej
Fot. Waldemar Wylegalski
MATERIAŁ PARTNERA - MIASTO POZNAŃ

MY, POZNAŃ - 30-lecie samorządu terytorialnego. Urząd miasta jest dla ludzi! Co możemy w nim załatwić

MATERIAŁ PARTNERA - MIASTO POZNAŃ

Każdy z wydziałów Urzędu Miasta Poznania pełni określone funkcje i jest otwarty dla obywateli. Jakie sprawy możemy załatwić w tych wydziałach?

Prezydent Poznania zgodnie z powierzonymi mu obowiązkami wykonuje szereg zadań. Do najważniejszych z nich należą: kierowanie bieżącymi sprawami miasta, reprezentowanie miasta na zewnątrz, administrowanie danymi osobowymi, zapewnianie przygotowania projektów i realizacji uchwał Rady Miasta Poznania oraz nadzorowanie prowadzenia gospodarki finansowej Miasta, realizowanie w tym zakresie zadań określonych w ustawie o samorządzie gminnym oraz w ustawie o finansach publicznych. Prezydent jest organem wykonawczym w mieście.

Funkcje organu stanowiącego i kontrolnego w Poznaniu pełni natomiast Rada Miasta. To ten organ jest odpowiedzialny między innymi za uchwalanie budżetu miasta, podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w mieście, uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Rada Miasta decyduje także o zakresie działania jednostek pomocniczych.

Urząd Miasta Poznania to także liczne wydziały, które na co dzień obsługują klientów. Jakie są ich zadania?

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych
Prowadzi sprawy ewidencji ludności, dowodów osobistych, ochrony informacji niejawnych. Wykonuje zadania z zakresu nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami, z wyjątkiem stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego oraz stowarzyszeń kultury fizycznej.
Wydział prowadzi też sprawy z zakresu rejestracji i ewidencji pojazdów.

Prowadzi ewidencję indywidualnych tablic rejestracyjnych wydanych na obszarze województwa wielkopolskiego, wyznacza pojemności tablic rejestracyjnych tymczasowych i badawczych dla organów rejestrujących z terenu województwa wielkopolskiego oraz tablic rejestracyjnych na wniosek uprawnionych organów.

Wydaje i cofa uprawnienia do kierowania pojazdami.

Sprawuje nadzór nad działalnością regulowaną w zakresie prowadzenia ośrodków szkolenia kierowców oraz stacji kontroli pojazdów, wydaje uprawnienia do szkolenia kierowców oraz uprawnienia do przeprowadzania badań technicznych pojazdów.
Wydział organizuje egzaminy dla osób ubiegających się o wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

Urząd Stanu Cywilnego
W Urzędzie Stanu Cywilnego załatwimy takie sprawy jak:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Do tego wydziału zgłosimy się gdy chcemy załatwić sprawy związane z: przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, bonifikatą od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, nabyciem prawa użytkowania wieczystego gruntu pod garażem oraz własności garażu wybudowanego z własnych środków finansowych.

W tym wydziale składamy także wnioski o: dokonanie zmian osobowych/adresowych w bazie użytkowników wieczytych/dzierżawców, wydanie zgody na usunięcie drzew i krzewów, wydanie zgody na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej czy naliczenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Dokonuje podziałów geodezyjnych, wykonuje scalenia i wymiany gruntów.
Dokonuje także zwrotów nieruchomości oraz wywłaszczeń.
W GEOPOZie dokonamy także wyłączania gruntów rolnych z produkcji rolniczej.

Usługi Komunalne
Jednostka ta zajmuje się prowadzeniem poznańskiego schroniska dla zwierząt, cmentarzy komunalnych oraz miejskich toalet publicznych.
Załatwimy tam sprawy dotyczące terminu ważności miejsca pochówku, rezerwacje miejsca pochówku za życia, formalności związanych z ekshumacją szczątków bądź ich ponownym pochowaniem. Uzgodnimy też warunki wykonania prac kamieniarskich przy nagrobku.

Wydział Finansowy
W tym wydziale załatwimy sprawy dotyczące podatków: od nieruchomości osób prawnych i fizycznych, rolnego i od środków transportowych. Dokonamy opłaty skarbowej lub załatwimy ulgi w spłacie podatków i opłat lokalnych.

Wydział finansowy zajmuje się także wydawaniem oświadczeń o: podatkach i opłatach lokalnych, udzielonej pomocy de minimis oraz zezwolenia na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej na wniosek zainteresowanego.

Zarząd Transportu Miejskiego
W ZTM obywatel może dokonać zakupu biletów na przejazd komunikacją miejską. ZTM prowadzi sprzedaż biletów okresowych oraz trasowanych. Można założyć także karę PEKA lub skorzystać z tPortmonetki.

Zarząd Dróg Miejskich
W ZDM możemy załatwić odszkodowania dotyczące szkód w pojazdach oraz szkód osobowych związanych z utrzymaniem dróg.
Możemy ubiegać się o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego gdy chcemy umieścić na nim np. ogródek gastronomiczny, obiekt handlowy lub reklamowy.

W Zarządzie Dróg Miejskich dokonamy także opłaty za strefę płatnego parkowania oraz otrzymamy identyfikator dla mieszkańców stref parkowania i dla osób niepełnosprawnych. Możemy także załatwić zastrzeżenie wydzielonego miejsca parkowania tzw. koperty.

ZDM wydaje również pozwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego.

MATERIAŁ PARTNERA - MIASTO POZNAŃ

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.