Kto może przejść na emeryturę w obniżonym wieku?

Czytaj dalej
Fot. Łukasz Gdak
Jolanta Zielazna

Kto może przejść na emeryturę w obniżonym wieku?

Jolanta Zielazna

Kto może przejść na emeryturę w obniżonym od 1 października wieku? Kiedy trzeba złożyć wniosek? Czy konieczne jest rozwiązanie umowy o pracę - na te, m.in., pytania Czytelników odpowiadała Violetta Skowron z wydziału świadczeń emerytalno-rentowych ZUS.

We wrześniu ubiegłego roku skończyłem 65 lat, jestem na rencie. Mam obliczony kapitał początkowy. Chciałbym od października przejść na emeryturę. Czy muszę złożyć wniosek o emeryturę?
Tak, aby otrzymać emeryturę od 1 października, konieczne jest złożenie wniosku.
Osobom, kóre mają ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy na okres do osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego łącznie z tym dniem lub dłużej, emerytura z urzędu będzie przyznana po osiągnięciu podwyższonego wieku emerytalnego.
Zasady obliczenia emerytury na wniosek i z urzędu są takie same. Różnica jest taka, że jeśli pan nie złoży wniosku i przyznamy emeryturę z urzędu, zostanie zachowana gwarancja wysokości emerytury tj. emerytura nie będzie niższa niż dotychczas wypłacana renta. Jeśli złoży pan wniosek, takiej gwarancji nie ma.

4 września kończę 65 lat, jestem zatrudniony na etacie. Kiedy musiałbym złożyć wypowiedzenie w pracy, by od 1 października przejść na emeryturę. Czy muszę zwolnić się z pracy, by przejść na emeryturę?
Aby ZUS wypłacił panu emeryturę, konieczne rozwiązanie stosunku pracy. Jeśli pan tego nie zrobi, a złoży wniosek o emeryturę, ZUS ustali prawo do emerytury i zawiesi jej wypłatę. Po otrzymaniu takiej decyzji, to pan zdecyduje o zakończeniu aktywności zawodowej. Aby otrzymać wypłatę emerytury od 1 października, rozwiązanie stosunku pracy musi nastąpić nie później niż 30 października oraz wniosek powinien być złożony nie później niż ostatniego dnia miesiąca.

Jestem rolnikiem-emerytem, mam 7 lat składkowych w ZUS i 5 lat studiów. Do kapitału początkowego ZUS zaliczył mi tylko 2 lata i 3 miesiące okresów nieskładkowych studiów. Czy rolniczych okresów składkowych nie bierze się tu pod uwagę?
Do ustalenia kapitału początkowego przyjmowane są wyłącznie okresy składkowe i nieskładkowe, przypadające przed 1.1.1999 r. Okresy nieskładkowe, jak studia, podlegają ograniczeniu do 1/3 okresów składkowych. Praca w gospodarstwie rolnym nie jest okresem ani składkowym, ani nieskładkowym.

Kto może przejść na emeryturę w obniżonym wieku?
Jolanta Zielazna Na pytania związane z obniżeniem wieku emerytalnego od 1 października odpowiadała Violetta Skowron z wydziału świadczeń emerytalno-rentowych w oddziale ZUS w Bydgoszczy.

Od 1989 r. jestem na rencie kolejowej, teraz chciałbym przejść na emeryturę. Urodziłem się w marcu 1952 roku. Mam już wyliczony kapitał. Czy będę miał emeryturę kolejową?
Zgodnie z art. 17 ustawy zmieniającej, osobom, które mają ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy z ogólnego stanu zdrowia do czasu osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego łącznie z tym dniem, albo na okres przypadający po dniu osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego lub na stałe - emerytura zostanie przyznana z urzędu z chwilą osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego. ZUS ustali panu wysokość emerytury wraz z ekwiwalentem za deputat węglowy.

Jestem nauczycielem, mam uprawnienia, które pozwalają mi przejść na emeryturę z Karty Nauczyciela. 31 października skończę 65 lat. Czy do 31 sierpnia 2018 roku mogę skorzystać z okresu przejściowego i Karty Nauczyciela?
Ustawa zmieniająca wydłuża możliwość przejścia na emeryturę nauczycielską bez względu na wiek dla nauczycieli, którzy:
- na 31 grudnia 2008 r. spełnili warunki 30 lat pracy ogółem, w tym 20 lat pracy nauczycielskiej "przy tablicy",
- przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej nie osiągnęli podwyższonego wieku emerytalnego, ale osiągnęli obniżony wiek wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn, albo ten wiek osiągną od 1 października 2017 do 31sierpnia 2018 r.,
- rozwiążą do 31 sierpnia 2018 r. na swój wniosek stosunek pracy albo stosunek ten ulegnie rozwiązaniu lub wygaśnięciu w okolicznościach określonych w art. 20 ust.1, 5c i 7 Karty Nauczyciela oraz zgłoszą wniosek o emeryturę do dnia 31 sierpnia 2018 r.
Mógłbym przejść na emeryturę powszechną z rekompensatą lub na emeryturę z Karty Nauczyciela. Co jest dla mnie korzystniejsze?
Z zasady nie można jednoznacznie stwierdzić, które świadczenie ustalone zostałoby w wyższej wysokości. Inne są bowiem zasady ustalania wysokości tych świadczeń.
Wcześniejsza emerytura nauczycielska, przyznawana na podstawie Karty Nauczyciela, obliczana jest zgodnie z zasadami sprzed reformy. Jej wysokość ustalana jest z uwzględnieniem stażu pracy oraz podstawy wymiaru emerytury, obliczonej na podstawie uzyskiwanych rocznych wynagrodzeń.
Wysokość emerytury powszechnej obliczana jest z uwzględnieniem kapitału początkowego i i składek zapisanych na indywidualnym koncie w ZUS. Przybliżoną wysokość świadczenia można wyliczyć sobie za pomocą kalkulatorów zamieszczonych na stronie internetowej ZUS, wykorzystując indywidualne dane o wysokości naliczonego kapitału początkowego oraz opłacanych składek lub skorzystać z pomocy doradcy emerytalnego. Wyspecjalizowane stanowiska doradców emerytalnych utworzone zostały we wszystkich jednostkach ZUS od lipca b.r. Doradca emerytalny wyliczy panu przybliżoną wysokość emerytury powszechnej.
Gdybym przeszedł na emeryturę z Karty Nauczyciela, czy w każdej chwili mogę napisać nowy wniosek o wyliczenie emerytury powszechnej z rekompensatą?
Z chwilą uprawomocnienia się decyzji ustalającej prawo do emerytury z Karty Nauczyciela traci Pan prawo do emerytury powszechnej wraz z rekompensatą.

Zatrudniamy mężczyznę urodzonego w 1951 r., czyli ma skończone 65 lat, więc będzie mógł skorzystać z nowej ustawy i przejść na emeryturę. Jakie dokumenty trzeba przygotować? Czy wniosek składa zakład pracy, czy pracownik? Czy rozwiązanie umowy o pracę następuje na zasadzie porozumienia stron czy pracownik składa wypowiedzenie?
Ustawa z 16 listopada 2016 r. daje prawo przejścia na emeryturę mężczyźnie, który przed 1.10. 2017 r. osiągnął obniżony wiek emerytalny, czyli 65 lat . Aby ZUS mógł podjąć wypłatę emerytury od 1.10. 2017 r., pracownik ten powinien rozwiązać stosunek pracy najpóźniej 30.10.2017 r.
Sposób rozwiązania umowy określa Kodeks pracy. Wniosek o emeryturę dla pracownika wypełnić może zarówno pracodawca, jak i sam pracownik, ale złożyć musi zainteresowany.

W kwietniu skończyłem 66 lat, dostaję rentę z KRUS. Tam 9 lat opłacałem składki, ale mam też ponad 25 lat opłacania składek w ZUS. Mogę teraz złożyć wniosek o emeryturę z ZUS? Jak będą potraktowane składki KRUS? I kiedy złożyć wniosek?
Od 1 października w związku z obniżeniem wieku emerytalnego, będzie miał pan prawo do emerytury. Do wniosku o emeryturę dołączy pan zaświadczenie z KRUS o okresie podlegania ubezpieczeniu społecznym rolników. Z tego tytułu do wysokości emerytury będzie Panu przysługiwało zwiększenie rolne - za każdy rok opłacanych składek 1 proc. minimalnego świadczenia obowiązującego w dniu złożenia wniosku. Z wnioskiem o emeryturę może Pan wystąpić przed 1.10 2017 r. gdyż prawo do emerytury powstanie od dnia wejścia życie ustawy, czyli od 1 października. We wniosku koniecznie należy powiadomić ZUS, że pobiera pan rentę z KRUS i od kiedy.

Pracowałem w Polsce i w USA, gdzie obecnie mieszkam. Nie mam wyliczonego kapitału początkowego. Wiem, co mam zrobić w sprawie emerytury amerykańskiej, a nie wiem, co w sprawie polskiej. W Polsce pracowałem w l. 60-70. do 1986 r. Części dokumentów nie mam, nie mam legitymacji ubezpieczeniowej. Chciałbym też wiedzieć, czy lata pracy w USA i w Polsce sumują się?
Osobom zamieszkałym w USA, posiadającym polskie okresy ubezpieczenia jak i polsko-amerykańskie okresy ubezpieczenia, ustalenia kapitału początkowego i wysokości świadczeń emerytalno-rentowych dokonuje I oddział ZUS w Warszawie, Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych. Musi pan złożyć wniosek o ustalenie uprawnień do świadczenia wraz z posiadanymi przez Pana dokumentami.

W lipcu skończyłem 65 lat, mam 50 lat pracy, wyliczony kapitał początkowy, w październiku chcę przejść na emeryturę i ją pobierać. W ZUS mi powiedziano, że składając wniosek o emeryturę muszę wypisać wszystkie firmy, w których pracowałem od 1999 r. Ale ja pracuję w tej samej firmie od 1985 r., cały czas są płacone składki. Jakie jeszcze dokumenty mam donieść?
Do wniosku powinien pan dołączyć świadectwo pracy potwierdzające ustanie zatrudnienia. Wypełnia pan wniosek o emeryturę oraz informację o okresach składkowych i nieskładkowych, w której należy wpisać przebieg pana zatrudnienia. Jeśli pracował pan w jednej firmie od 1985 do teraz, to taką informację zamieszcza pan w tym druku.

W październiku skończę 59 lat. Czy już będę mogła przejść na emeryturę?
Nie, emerytura przysługuje kobiecie od ukończenia 60 roku życia pod warunkiem, że posiada jakikolwiek okres ubezpieczenia.

Od października będzie obowiązywała ustawa obniżająca wiek emerytalny. Kto będzie miał prawo do tej emerytury?
Ustawa z 16 listopada 2016 r. (Dz. U. z 5 stycznia 2017, poz. 38), która wejdzie w życie 1 października 2017 r. daje prawo przejścia na emeryturę z FUS w obniżonym wieku emerytalnym, wynoszącym 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn, osobom, które:
- przed 1.10.2017 nie ukończyły ani obniżonego, ani podwyższonego wieku emerytalnego, a wiek obniżony ukończą po 30.09. 2017
- przed 1.10.2017 ukończyły obniżony wiek emerytalny 60/65, ale przed tym dniem nie ukończyły podwyższonego wieku
- przed 1.102017 ukończyły zarówno obniżony wiek 60/65 lat, jak i podwyższony, ale nie maja jeszcze przyznanej emerytury z tytułu ukończenia podwyższonego wieku emerytalnego.

Urodziłem się w 1976 r. Do końca 1998 r. przepracowałem na umowie o pracę tylko 8 miesięcy, byłem też w wojsku. Jakie dokumenty muszę dołączyć do wniosku o kapitał początkowy?
Do wniosku o ustalenie kapitału początkowego należy dołączyć:
1. do ustalenia stażu pracy:
- świadectwa pracy
- legitymację ubezpieczeniowa, jeśli dokonany jest wpis przez pracodawcę o okresie zatrudnienia
- książeczkę wojskową lub zaświadczenie z WKU o okresie służby wojskowej
2. do ustalenia podstawy wymiaru:
- zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (druk Rp-7), jeśli zatrudnienie miało miejsce u pracodawcy zatrudniającego powyżej 20 osób
- legitymację ubezpieczeniową, jeśli pracodawca dokonał prawidłowego wpisu wynagrodzenia
- angaże i umowy o pracę.
Jeśli zatrudnienie miało miejsce u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 osób, to podstawa wymiaru kapitału początkowego zostanie ustalona na podstawie potwierdzenia z Wydziału Ubezpieczeń i Składek.

Jolanta Zielazna

Emerytury, renty, problemy osób z niepełnosprawnościami - to moja zawodowa codzienność od wielu, wielu lat. Ale pokazuję też ciekawych, aktywnych seniorów, od których niejeden młody może uczyć się, jak zachować pogodę ducha. Interesuje mnie historia Bydgoszczy i okolic, szczególnie okres 20-lecia międzywojennego. Losy niektórych jej mieszkańców bywają niesamowite. Trafiają mi się czasami takie perełki.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.