Jaka pensja minimalna w 2017 roku

Czytaj dalej
Fot. istock
Kaśka Borek

Jaka pensja minimalna w 2017 roku

Kaśka Borek

Najniższa gwarantowana płaca, zwana minimalną, od 1 stycznia 2017 r. będzie wynosić 2 tys. zł. Co to oznacza dla pracowników? Kto jeszcze na tym zyska? Dlaczego dostaniemy właśnie tyle?

Płaca minimalna od 1 stycznia 2017 r. będzie wynosić 2 tys. zł. Premier Beata Szydło podpisała już rozporządzenie w tej sprawie. Oznacza to wzrost najniższego wynagrodzenia o 150 zł w stosunku do tego roku (w 2016 r. pensja minimalna to 1850 zł brutto). 2 tys. zł to 47,04 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2017 r.

„Dzięki temu zmniejszy się różnica między wynagrodzeniem średnim a minimalnym. Zbliżymy się do pożądanych 50 proc. Dobra sytuacja na rynku pracy powinna przekładać się także na wzrost wynagrodzeń” – powiedziała minister pracy Elżbieta Rafalska.

Co to jest płaca minimalna

To ustalone najniższe wynagrodzenie, jakie pracodawca musi wypłacić pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę (!). Wynagrodzenie poniżej płacy minimalnej jest naruszeniem praw pracowniczych.

Z tym wynagrodzeniem powiązane są inne świadczenia.

Kto ustala wysokość płacy minimalnej

To jest proces. Najpierw ministerstwo Pracy składa Radzie Ministrów propozycję płacy minimalnej. Rząd się do niej ustosunkowuje. Jeśli propozycja zostaje przyjęta, konsultuje ją Rada Dialogu Społecznego, w której zasiadają przedstawiciele rządu, związków zawodowych i organizacji pracodawców. RDS do 15 lipca przedstawia rządowi swoją propozycję. Jeśli tego nie zrobi, to on sam (do 15 września) ustala wysokość minimalnego wynagrodzenia. Z tym że nie może być ono niższe od pierwszej propozycji przyjętej przez Radę Ministrów.

Premier Beata Szydło zaproponowała, aby płaca minimalna w 2017 r. wyniosła 2 tys. zł. Tę propozycję przyjęła Rada Ministrów na posiedzeniu 14 czerwca. Pracownicy odczują zmianę od stycznia 2017 r.

Od czego zależy wysokość tej płacy

Wstępna propozycja wysokości płacy minimalnej ustalana jest w oparciu o prognozowaną na kolejny rok wysokość wzrostu cen (inflacja) oraz – jeśli płaca minimalna jest niższa od połowy wysokości średniej krajowej – również o dwie trzecie realnego wzrostu gospodarczego.
Wzrost płacy minimalnej może być wyższy od przyjętego w ustawie minimum.

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; informacje własne

Ważne in formacje

Płaca minimalna. Ile teraz dostajemy brutto, a ile na rękę
Od 1 stycznia 2016 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia (pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy) nie może być niższa niż 1850 zł brutto. Oznacza to, że w 2016 r. pracownik zarabiający najniższą krajową dostaje do ręki (po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy) – w zależności od rodzaju kosztów uzyskania przychodu i kwoty zmniejszającej podatek:

Ale gdy zaczynasz pracę, zasady są inne! Przepisy mówią, że wynagrodzenie pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy nie może być niższe niż 80 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. Oznacza to, że minimalna płaca osób, które w 2016 r. rozpoczną swoją pierwszą pracę, wyniesie 1480 zł brutto. Pracownik w pierwszym roku pracy na rękę powinien otrzymać – w zależności od rodzaju kosztów uzyskania przychodu i kwoty zmniejszającej podatek, odpowiednio do kwot wyliczonych powyżej:

Prawo. W umowie może być niższa kwota
Warto wiedzieć, że pracodawca może zapisać w umowie o pracę kwotę wynagrodzenia niższą niż płaca minimalna. W takiej sytuacji musi jednak zaznaczyć, że oprócz wynagrodzenia podstawowego (płaca zasadnicza) pracownik otrzymuje również na przykład premię regulaminową, nagrodę czy też różnego rodzaju dodatki (jak na przykład dodatek za pracę w warunkach szkodliwych, za pracę w godzinach nocnych, za staż pracy, za pełnienie funkcji kierowniczych, za znajomość języka obcego, itd.) – tak aby łącznie było to 1850 zł brutto.

Prawo. Gdy nie masz innych składników pensji
W nawiązaniu do informacji powyżej: jeśli wynagrodzenie zasadnicze jest niższe niż pensja minimalna i pracownik nie otrzymuje innych składników wynagrodzenia, wówczas pracodawca jest zobowiązany wypłacić dodatek wyrównawczy do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Gdy w umowie szef zapisał, że miesięczne wynagrodzenie pracownika wynosi 1850 zł brutto (czyli tyle, ile w 2016 r. wynosi płaca minimalna), to ewentualne nagrody, dodatki i premie musi dodatkowo wypłacić. Nie będą one zawarte w minimalnym wynagrodzeniu.

Warto wiedzieć

Nie wszystko wlicza się do płacy minimalnej
Zgodnie z przepisami do płacy minimalnej nie wlicza się:

  1. nagrody jubileuszowej;
  2. odprawy pieniężnej w związku z przejściem na emeryturę/rentę z tytułu niezdolności do pracy;
  3. wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

Od 1 stycznia 2017 r. będą też inne zmiany
Zacznie obowiązywać choćby minimalna stawka godzinowa. Od 1 stycznia 2017 r. dla pracujących na określonych umowach-zleceniach i o świadczenie usług będzie obowiązywała minimalna stawka godzinowa. Jej poziom powiązano z wysokością ustalanego corocznie, minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Od 1 stycznia 2017 r. (przy najniższej pensji w wysokości 2 tys. zł) ta stawka godzinowa wynosić będzie 13 zł za godzinę. Ma obejmować również samozatrudnionych, którzy jednoosobowo świadczą usługi dla firm.
Ustawa zakłada zakaz zrzeczenia się prawa do minimalnego wynagrodzenia czy przeniesienia go na inną osobę oraz wypłaty dokonywane w formie pieniężnej. Gwarantuje również otrzymywanie przez zleceniobiorcę wynagrodzenia w wysokości wynikającej z minimalnej stawki godzinowej w regularnych odstępach. W przypadku umów zawartych na dłużej niż miesiąc – co najmniej raz w miesiącu.

Zmiany dla zatrudnionych na podstawie stosunku pracy.
Ustawa likwiduje możliwość różnicowania minimalnego wynagrodzenia za pracę w zależności od stażu pracy (tj. możliwość ustalania minimalnej pensji dla osób w pierwszym roku pracy na poziomie 80 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę.). Po zmianach wszyscy pracownicy – niezależnie od stażu pracy – będą mieli prawo do minimalnego wynagrodzenia w jednakowej wysokości. Przy obliczaniu minimalnej pensji nie będzie uwzględniany dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej.

Kaśka Borek

Zawodowo obecnie zajmuję się przede wszystkim szeroko pojętym poradnictwem. Jestem otwarta na ludzi i świat, ciekawa wydarzeń. Chcę zrozumieć innych, poznać ich intencje, zainteresowania i kłopoty.
Prywatnie interesuję się sportami ekstremalnymi i aranżacją wnętrz.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.