Renata Jasińska

500 plus w Makowie: korzysta z niego ponad 730 rodzin

W samym Makowie od początku funkcjonowania programu „Rodzina 500 plus” wypłacono ponad 6 mln 761 tys. zł Fot. archiwum W samym Makowie od początku funkcjonowania programu „Rodzina 500 plus” wypłacono ponad 6 mln 761 tys. zł
Renata Jasińska

We wtorek 25 lipca prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę wprowadzającą korekty w programie „Rodzina 500 plus”. Co się zmieni?

Komu będzie trudniej dostać 500 plus?

Główne zasady programu „Rodzina 500+” zgodnie z zapowiedzią minister Elżbiety Rafalskiej pozostają bez zmian. W dalszym ciągu będzie to nieopodatkowane świadczenie w wysokości 500 zł, wypłacane do 18. roku życia dziecka. Nie zmieni się również kryterium dochodowe obowiązujące jedynie na pierwsze dziecko - 800 lub 1200 złotych w przypadku dziecka niepełnosprawnego. Pojawią się natomiast ułatwienia w zakresie ubiegania się o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+”. Będą one polegały na ujednoliceniu terminów składania wniosków o świadczenia wychowawcze oraz świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Wnioski o przyznanie wspomnianych świadczeń w tym roku będą przyjmowane od 1 sierpnia.

Większe zmiany w programie będą dotyczyć likwidacji niepożądanych zjawisk

Polegały one m.in. na dopasowywaniu przez rodziców dochodu do kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, deklarowaniu niezgodnie ze stanem faktycznym samotnego wychowywania dziecka oraz pobieraniu świadczenia wychowawczego przez osoby niezamieszkujące w Polsce.

Planowane korekty obejmują więc przede wszystkim osoby pozostające w nieformalnych związkach i samotnie wychowujące dzieci. Nie wystarczy już deklaracja zapewniająca o tym, że samotnie wychowuje się dziecko. Składając wniosek, trzeba będzie przedstawić sądowe zasądzenie alimentów od drugiego rodzica. Dochodziło bowiem do sytuacji, że pary świadomie i celowo pomijają dochód partnera, by łatwiej uzyskać świadczenie z programu. Po poprawkach rodziny niepełne otrzymają świadczenie, jednak koniecznym będzie, aby na dane dziecko zostały ustalone alimenty od drugiego rodzica, chyba że z przyczyn obiektywnych będzie to niemożliwe gdyż np. drugie z rodziców dziecka nie żyje lub gdy ojciec dziecka jest nieznany. Warto zaznaczyć, że aby osoba samotnie wychowująca dziecko spełniła powyższy warunek, nie musi występować do sądu z pozwem o alimenty. Wystarczające będzie także uzyskanie i przedstawienie tytułu wykonawczego ustalającego alimenty zatwierdzonego przez sąd, którym to tytułem będzie np. ugoda zawarta przed mediatorem, protokół z posiedzenia sądu zatwierdzającego ugodę zawartą przed sądem, a nawet umowa zawarta w formie aktu notarialnego, której sąd nadał klauzulę wykonalności. Jeśli osoba samotnie wychowująca dziecko, której prawo do świadczenia w stosunku do danego dziecka uzależnione jest od ustalenia na rzecz tego dziecka świadczenia alimentacyjnego, nie dołączy do wniosku tytułu wykonawczego, organ właściwy przyjmie wniosek i wyznaczy termin 3 miesięcy na dostarczenie tytułu wykonawczego.

Jeśli rodzic dostarczy tytuł wykonawczy w wyznaczonym terminie, świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku, o ile oczywiście spełnione będą pozostałe warunki uprawniające do świadczenia. Natomiast niedostarczenia tytułu wykonawczego w wyznaczonym terminie będzie skutkowało pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

W programie została także doprecyzowana kwestia związana z opieką naprzemienną. Jak informuje ministerstwo rodziny jeśli rodzice rozwiedzeni, żyjący w separacji lub w rozłączeniu, zgodnie z orzeczeniem sądu, sprawują opiekę naprzemienną nad danym dzieckiem w porównywalnych i powtarzających się okresach, to każdy z rodziców ma prawo uwzględnić to dziecko w składzie rodziny i każdemu z rodziców, po spełnieniu warunków ustawowych, przysługuje świadczenie wychowawcze na to dziecko w wysokości połowy kwoty świadczenia przysługującego za dany miesiąc świadczenia, czyli każde z rodziców otrzyma po 250 zł

Ukrócić proceder dostosowywania dochodów do kryteriów

Prawo do świadczenia wychowawczego na okres rozpoczynający się 1 października 2017 r. ustala się na podstawie dochodu osiągniętego w roku , z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu. Jeżeli zatem sytuacja rodziny uległa pogorszeniu, to dochodu utraconego nie uwzględnia się. Utrata dochodu ma miejsce wtedy, gdy członek rodziny nie osiąga już dochodu, ponieważ go utracił, np. w wyniku rozwiązania umowy o pracę. W takiej sytuacji, do dochodu rodziny nie będzie wliczany dochód utracony. Istotną informacją jest to, że obniżenie wynagrodzenia w ramach wykonywanego zatrudnienia nie jest utratą dochodu i nie ma wpływu na jego obliczanie w celu ustalenia prawa do świadczenia.

Nowością jest fakt, że w przypadku gdy członek rodziny utracił dochód i w ciągu 3 miesięcy od dnia utraty tego dochodu, ponownie zatrudnił się u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczął pozarolniczą działalność gospodarczą, to taka sytuacja nie będzie traktowana jako utrata dochodu.

Jeśli osoba składająca wniosek lub członek wskazanej we wniosku rodziny przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - w państwie Unii Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii, a wyjazd/pobyt ten nie ma charakteru turystycznego, leczniczego lub nie jest związany z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, to gmina przekazuje wniosek wraz z dokumentami marszałkowi województwa, a od 1 stycznia 2018 r. wojewodzie, w celu jego rozpatrzenia i ustalenia, czy nie mają zastosowania unijne przepisy o koordynacji sytemu zabezpieczeń społecznych. Ma to na celu wyeliminowanie niedopuszczalnej w przepisach unijnych sytuacji pobierania na te same dzieci podobnych świadczeń w dwóch lub większej liczbie państwach jednocześnie.

W Makowie Mazowieckim prawo do pobierania świadczenia wychowawczego 500 plus ma ustalonych 736 rodzin. Łączna kwota wypłacona w ciągu roku trwania programu to ponad 6 mln 761 tysięcy zł.
Najwyższą wypłatę świadczeń wychowawczych otrzymują dwie rodziny posiadające sześcioro i więcej dzieci.

Nowe wnioski można składać już od 1 sierpnia. Jeśli osoba złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za październik nastąpi do 31 października tego roku, a więc zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia wychowawczego także od pierwszego miesiąca nowego okresu.

W przypadku gdy osoba złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od 1 do 31 września danego roku, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada tego roku.

Gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 do 31 października danego roku, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za październik, listopad i grudzień, nastąpi nie później niż do 31 grudnia tego roku.

Jeśli wniosek zostanie złożony później niż w październiku, prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu świadczeniowego.

- Miejsce składania wniosków w Makowie Maz. nie zostało zmienione. Podstawą do ustalenia uprawnień będą dochody z 2016 roku - informuje dr Małgorzata Gos, p.o. kierownika wydziału oświaty, zdrowia, kultury fizycznej i sportu UM.

Makowianki chwalą program 500 plus.

- Jestem bardzo zadowolona z tego dodatku. Mam trójkę dzieci i ze względu na moje i męża dochody dostajemy pieniądze na wszystkie. Choć w sumie uważam, że osoby z jednym dzieckiem są poszkodowane - mówi nam pani Justyna. - Pieniądze z programu dołączam do domowego budżetu i one bardzo nas wspomagają. A wydaję je głównie na bieżące potrzeby, zakup pieluch dla dzieci, ubranek, zabawek itp. To wszystko kosztuje. Dzięki tym pieniądzom jeździmy też z dziećmi regularnie na basen, stać nas na wypad do kina ze starszym synem. I w tym roku planujemy kilkudniowy wyjazd nad morze z dziećmi. Bez tego dodatku nie byłoby nas na to stać - stwierdza.

Renata Jasińska

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.