Wyjaśniamy, w jakich okolicznościach można otrzymać stypendium szkolne [wideo]

Czytaj dalej
Fot. Agata Wodzień
Ewa Abramczyk-Boguszewska

Wyjaśniamy, w jakich okolicznościach można otrzymać stypendium szkolne [wideo]

Ewa Abramczyk-Boguszewska

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać stypendium szkolne? Kto może się o nie ubiegać? Jak obliczyć dochód? - odpowiadamy po dyżurze.

Po wakacjach wracamy do cotygodniowych dyżurów z naszymi ekspertami. W czwartki będą oni dyżurować pod numerem bezpłatnej infolinii 800 111 006 i odpowiadać na Państwa pytania. Jak zawsze o temacie telefonicznego dyżuru będziemy informować z wyprzedzeniem. Tradycyjnie też będą Państwo mogli przesyłać pytania mailem.

Pierwszy wrześniowy dyżur związany był z rozpoczynającym się rokiem szkolnym. Poświęciliśmy go wyjaśnianiu wątpliwości, dotyczących przyznawania stypendium szkolnego. Na Państwa pytania odpowiadała Regina Politowicz, dyrektor Wydziału Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Poniżej - wybrane pytania i odpowiedzi.

1.W jakich okolicznościach uczeń może ubiegać się o stypendium szkolne?

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje:

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, jeżeli łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych przekracza dwudziestokrotność kwoty 118 zł (wysokość zasiłku rodzinnego), która obecnie wynosi 2.360 zł.

2.W jakiej formie wypłacane jest stypendium szkolne?

Stypendium szkolne może być udzielane w formie:

3. Moja rodzina składa się z 4 osób, w tym dwojga dzieci uczących się w szkole. Jaki muszę mieć dochód na osobę w rodzinie, bym mogła ubiegać się o przyznanie stypendium szkolnego?

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w tej sprawie oraz ustawą o pomocy społecznej miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 514 zł netto. Natomiast w gospodarstwach jednoosobowych, prowadzonych przez pełnoletniego ucznia kryterium wynosi 634 zł.4. Z ilu miesięcy muszę przedłożyć zaświadczenie o dochodach?

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ustalana jest w oparciu o przedłożone dokumenty w tym zakresie, z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, natomiast w przypadku utraty dochodu - z miesiąca, w którym wniosek zostanie złożony.

5. Jeśli będę miała przyznane stypendium i w trakcie obowiązywania decyzji zmieni się sytuacja dochodowa w mojej rodzinie, czy muszę o tym powiadomić urząd?

Tak. O ustaniu przyczyn, stanowiących podstawę przyznania stypendium, należy niezwłocznie zawiadomić organ, który przyznał to świadczenie. W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego wstrzymuje się stypendium szkolne. Podobny obowiązek występuje w przypadku innych zmian np. zaprzestania nauki, ukończenia 24. roku życia w trakcie nauki itp.

6. Moje dziecko uczęszcza do szkoły niepublicznej, za którą opłacam czesne. Czy zostanie mi ono zrefundowane?

Tak, po przedłożeniu stosownego dokumentu potwierdzającego wnoszoną opłatę - zgodnie z katalogiem wydatków uchwalonym przez radę gminy.

7. Czy do dochodu rodziny należy wliczyć świadczenie wychowawcze 500+?

Nie, kwoty tej nie uwzględnia się w dochodzie rodziny.

8. Do kiedy muszę złożyć wniosek o przyznanie stypendium dla dwójki dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej?

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć na każde dziecko oddzielnie do 15 września br. Wskazany termin jest ustawowy i w związku z tym nie może być przekroczony.

9. Mam 5-letniego synka, który w tym roku szkolnym poszedł do zerówki w szkole. Czy również na niego mogę złożyć wniosek o stypendium?

Niestety, stypendium szkolne przysługuje wyłącznie uczniom szkół. Pani syn realizuje roczne przygotowanie przedszkolne i nie ma znaczenia, czy jest ono realizowane w przedszkolu, czy w innej formie wychowania przedszkolnego np. w szkole.

10. Czy wypłata stypendium szkolnego następuje w każdym miesiącu w tej samej wysokości?

Stypendium szkolne nie jest wypłacane w miesięcznych kwotach. Osoba uprawniona może - do wysokości przyznanego stypendium - ubiegać się o refundację za dokonane zakupy, przedkładając aktualne faktury, rachunki lub paragony potwierdzające wysokość wydatkowanej kwoty. Katalog wydatków podlegających refundacji wynika z uchwały rady gminy.

11. Mam 19 lat i uczę się w szkole ponadgimnazjalnej. Czy wniosek o przyznanie stypendium muszę złożyć osobiście, czy w moim imieniu może go złożyć jeden z rodziców?

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia.

Pełnoletni uczeń wniosek powinien wypełnić i podpisać, natomiast złożyć może go w urzędzie osobiście lub przez inną osobę.

W uzasadnionych przypadkach wnioskodawcą może być rodzic, lecz wówczas on musi legitymować się pełnomocnictwem upoważniającym go do działania w imieniu pełnoletniego ucznia.

12. Słyszałam, że gdy rodzina znajduje się w trudnej sytuacji materialnej z powodu pożaru w mieszkaniu, może ubiegać się o specjalny zasiłek szkolny. Komu przysługuje taki zasiłek?

Może być on przyznany uczniowi, który przejściowo znajduje się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, np. pożaru, kradzieży lub śmierci rodziców albo opiekunów prawnych.

Zasiłek ten przyznawany jest na pokrycie wydatków związanych z edukacją, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. Dowodem w sprawie jest dokument potwierdzający wystąpienie zdarzenia losowego.

13. W jakim czasie mogę wystąpić o przyznanie zasiłku szkolnego i jaka to jest kwota?

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego należy złożyć w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo 590 zł dla ucznia.

14. Mam 2 dzieci uczęszczających do gimnazjum. Moje dochody są niskie. Chciałabym ubiegać się o przyznanie stypendium szkolnego na dzieci. Dochody uzyskuję z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym. Jakie dokumenty powinnam przedłożyć przy ubieganiu się o stypendium?

W przypadku osób prowadzących wskazaną działalność gospodarczą za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu.

Niezbędne jest również przedłożenie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierającego informację o formie opodatkowania oraz dowodu potwierdzającego opłacenie składek w ZUS.

15. Samotnie wychowuję dziecko uczące się w szkole podstawowej. Utrzymujemy się jedynie z dochodów uzyskiwanych z prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jakie muszę przedłożyć dokumenty, jeśli chcę ubiegać się o stypendium szkolne?

W tej sytuacji niezbędne jest dostarczenie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego za poprzedni rok kalendarzowy, obecnie za 2015.

Zaświadczenie to musi zawierać informacje o wysokości:

16. Czy mogę ubiegać się o stypendium szkolne na uczące się dziecko, jeśli mam 3 hektary ziemi? Jeśli tak, to jak zostanie wyliczony mój dochód ?

Tak. Zgodnie zobowiązującymi przepisami, w przypadku posiadania ziemi przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288 zł. Stąd też w Pani przypadku dochód ten wyniósłby 864 zł.

To, czy spełni Pani kryterium dochodowe wynoszące 514 zł na osobę zależy od liczby osób w rodzinie, a także ustalenia, czy uzyskuje Pani dochody z innych źródeł.

17. Jestem pełnoletnia i nadal się uczę. Do jakiego wieku przysługuje mi stypendium szkolne?

Pomoc materialna przysługuje uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

W przypadku szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych, pomoc materialna przysługuje do ukończenia 18 roku życia.

Stypendium szkolne nie przysługuje studentom.

Im dłużej pracowaliśmy przed 1999 rokiem, czyli przed wprowadzeniem reformy emerytalnej, tym większe ma dla nas znacznie kapitał początkowy. Dotyczy to osób urodzonych po 1948 roku. Dla nich kapitał znacząco może wpłynąć na wysokość emerytury. Co zrobić, jeśli jeszcze nie mamy go obliczonego? Jakie dokumenty są potrzebne? Czy składać wniosek teraz, czy czekać do przejścia na emeryturę. Na wszystkie pytania dotyczące kapitału początkowego odpowiadać będzie Violetta Skowron z oddziału ZUS w Bydgoszczy.

Ewa Abramczyk-Boguszewska

Szkoła – to nie tylko miejsce, ale przede wszystkim uczniowie i nauczyciele. To oni tworzą ją każdego dnia. Dlatego też piszę o tym, co dla nich ważne: o ich problemach, codziennych sprawach, sukcesach i radościach. W swoich artykułach zawsze staram się pokazać dwie strony medalu, bo przecież w gruncie rzeczy chodzi nam wszystkim o to samo: o dobrą edukację dla dzieci. Sięgam również po opinie fachowców, którzy odnoszą się do aktualnej sytuacji w polskiej oświacie. Interesuje mnie też to, co dzieje się na polskich uczelniach, zwłaszcza tych z Kujawsko-Pomorskiego. Pisząc o edukacji, ciągle się czegoś uczę.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.