Katarzyna Domagała Szymonek

Sprawdź, na jaką pomoc mogą liczyć nasi uczniowie

Wyprawka szkolna to dla każdej rodziny spory wydatek Fot. Arkadiusz Gola Wyprawka szkolna to dla każdej rodziny spory wydatek
Katarzyna Domagała Szymonek

Dzieci z dobrymi wynikami w nauce. Ale też dzieci z ubogich rodzin. Dla takich uczniów jest finansowe wsparcie...

W tym roku na przygotowanie jednego dziecka do szkoły rodzice wydadzą średnio 580 zł – wynika z badania Barometr Providenta. Choć to marne pocieszenie, jest to o 100 zł mniej niż rok temu. Co zrobić, by nie sięgać aż tak głęboko do portfela? Część uczniów, ci w trudnej sytuacji materialnej, najzdolniejsi lub niepełnosprawni, może starać się o różnego rodzaju stypendia lub dotacje.

W tym roku na wygranej pozycji (pod względem finansów) są rodzice pierwszoklasistów, głównie sześciolatków, m.in. z Sosnowca, Rybnika, Piekar Śląskich czy Siewierza. Za posłanie dzieci do szkoły otrzymają od miast dodatkowe wsparcie.

Trudna sytuacja materialna

Rodziny z trudną sytuacją materialną mogą starać się o przyznanie zasiłku rodzinnego. Przyznanie go uzależnione jest od kryterium dochodowego. Zasiłek przysługuje, jeśli miesięczny dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 674 zł oraz 764 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.

– Aktualnie wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie 89 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia, 118 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia oraz 129 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia – wyliczają urzędnicy z MRPiPS. Rodzina, która jest uprawniona do zasiłku, może wnioskować o dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego oraz z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania. Wniosek należy składać w miejscu zamieszkania od 1 września.

Dodatkowo rodziny, w których dochód na osobę nie przekracza 514 zł oraz borykają się ze zjawiskami typu ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, ochrona macierzyństwa lub wielodzietności, zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe, mogą ubiegać się o tzw. zasiłek celowy na spełnienie tzw. określonej potrzeby w rodzinie, np. na zakup przyborów szkolnych. Wysokość świadczenia wynika z finansowych możliwości gminy i potrzeb danej rodziny.

W tym roku po raz pierwszy po pomoc w przygotowaniu dzieci do szkoły zgłosi się pani Magdalena, mieszkanka powiatu zawierciańskiego, mama Oliwii i Mikołaja. Jej mąż na początku roku stracił pracę. Od tego momentu rodzina utrzymuje się z jednej pensji. – Dochód mamy na tyle niski, że od wiosny otrzymujemy zasiłek rodzinny. Już byłam w MOPS-ie i pytałam, kiedy mogę złożyć wniosek o dodatek z tytułu rozpoczęcia przez dzieci nauki. Mam nadzieję, że wystarczy na porządne plecaki – mówi pani Magdalena.

Działa też program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Uczniowie mogą liczyć na darmowy posiłek, pieniądze na jego zakup lub przekazanie produktów spożywczych. Warunkiem udziału w programie jest spełnienie kilku kryteriów, w tym kryterium dochodowego – nieprzekroczenie 771 zł dochodu na osobę w rodzinie.

Do 15 września rodziny, w których dochód nie przekracza 514 zł na osobę, mogą wnioskować o stypendium szkolne dla dzieci. Jego wysokość wynosi od 94,40 zł do 236 zł miesięczne, suma może być wypłacana od jednego do dziesięciu miesięcy w danym roku szkolnym.

Osiągnięcia w nauce i sporcie

Piotr Celiński, absolwent III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach, doskonale wie, że nauka się opłaca – i to dosłownie. Jeszcze w gimnazjum przyznano mu stypendium „Tyskie orły” (Piotr pochodzi w Tychów). Dwa lata temu, będąc już uczniem „Mickiewicza”, korzystał z katowickiego „Prymusa”. Już jako student Uniwersytetu Warszawskiego także został wyróżniony za wyniki w nauce stypendium przyznawanym przez rektora UW. – Pieniądze przeznaczałem głównie na podróże, które pomagają się rozwijać – opowiada.

Wyprawka szkolna to dla każdej rodziny spory wydatek
Arkadiusz Gola Wyprawka szkolna to dla każdej rodziny spory wydatek

Do 15 września (15 kwietnia – w przypadku uczniów klas programowo najwyższych) jest czas na złożenie wniosku o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe. Przyznaje je dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. Wsparcie przysługuje uczniowi, który uzyskał wysoką średnią w semestrze poprzedzającym okres, na który przyznano wsparcie. Zaś stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznawane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki na szczeblu co najmniej międzyszkolnym. Jego wysokość jest różna w każdej z gmin.

Darmowe podręczniki i dotacja

W tym roku szkolnym rodzice kolejnych roczników uczniów nie będą musieli płacić fortuny za podręczniki. Zapewni je szkoła. I tak: w klasie I i II dzieci korzystać będą z bezpłatnego podręcznika ze szkoły. Placówka otrzyma też dotację na zakup materiałów ćwiczeniowych. W klasie III obowiązywać będzie podręcznik zapewniony przez MEN lub szkoła otrzyma dotację na zakup podręcznika. Jest też dotacja na zakup materiałów do nauki języka obcego i ćwiczeniówek. Uczniowie IV klasy podręczniki mają otrzymać ze szkoły, dotowany będzie zakup ćwiczeniówek. W piątej klasie obowiązywać będzie dotacja na podręczniki lub materiały edukacyjne oraz dotacja do ćwiczeniówek. W gimnazjum podręczniki i materiały edukacyjne szkoła zapewni uczniom I klasy. Rodzice zwolnieni będą z zakupu ćwiczeniówek. W II klasie obowiązywać ma dotacja na zakup podręczników i ćwiczeniówek.

W związku z tym, że liczba uczniów, którzy nie muszą kupować podręczników, rośnie, rządowy program „Wyprawka szkolna” w tym roku po raz pierwszy obejmie wyłącznie uczniów niepełno-sprawnych. Dotacja (przyznawana jest im niezależnie od dochodu, konieczne jest dołączenie do wniosku orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego) wynosi od 175 do 770 zł.

Przysługuje uczniom (klasa VI sp, III gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne) słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Jej wysokość zależy od stopnia niepełnosprawności. Terminy składania wniosków ustala każda z gmin.

Katarzyna Domagała Szymonek

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.