Materiał informacyjny Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof.Edwarda Lipińskiego

Dwa kierunki z pozytywną oceną Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Dwa kierunki z pozytywną oceną Polskiej Komisji Akredytacyjnej
Materiał informacyjny Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof.Edwarda Lipińskiego

Kierunek Ekonomia na WSEPINM istnieje od 1997 r. Czyli od początku działalności Uczelni na rynku edukacyjnym. To już 24 lata od kiedy przygotowujemy studentów do wykonywania zawodu ekonomisty. Kierunek zarządzanie i coaching jest znacznie młodszy swoim stażem, jednak również bardzo dobrze funkcjonującym na Naszej Uczelni.

Wraz ze zmianą uwarunkowań społeczno-gospodarczych zmienia się specyfika oraz metody realizowanych przedmiotów zarówno na studiach licencjackich jak i magisterskich. Wszystkie wprowadzane zmiany dotyczące strategii działania oraz programy kształcenia dotyczące kierunku są poddawane regularnym kontrolom instytucji zewnętrznych zarówno publicznym jak i niepublicznych. Jedną z najważniejszych jest ocena dokonywana przez Polska Komisja Akredytacyjną.

Polska Komisja Akredytacyjna jest instytucją działającą niezależnie na rzecz doskonalenia jakości kształcenia jej ocenie podlegają na tych samych warunkach uczelnie państwowe oraz prywatne. W swoich pracach kieruje się zasadą rzetelności, bezstronności oraz przejrzystości w zakresie 10 podstawowych kryteriów, które obejmują ponad sto różnych wskaźników związanych ze standardami jakości kształcenia. Samą ocenę przeprowadza wykwalifikowany Zespół ekspertów PKA, Każdy z ekspertów jest odpowiedzialny za dokonanie oceny z danego obszaru realizacji program studiów, dotyczącego np. współpracy międzynarodowej, kwalifikacji kadry akademickiej, realizacji praktyk zawodowych czy wsparcia studentów w uczeniu się, rozwoju zawodowym oraz społecznym.
Ocenie poddawana jest także jakość prowadzonych zajęć dydaktycznych czy infrastruktura Uczelni.

Procedura Uczelni składa się z wielu etapów obejmujących przygotowanie Raportu Samooceny, Wizytacji Zespołu Oceniającego oraz Raportu z wizytacji, które skutkują wydaniem opinii i oceny. Kierunek Ekonomia był poddany takiej ocenie już po raz 4.
Eksperci PKA szczególną uwagę zwracali np. na upraktycznienie procesu uczenia oraz współpracy uczelni z firmami i środowiskiem biznesowym - To o tyle ważne, że są to kierunki tak samo jak w przypadku pozostałych kierunków prowadzonych na Naszym wydziale profilu praktycznym, a nie ogólnoakademickim. Ich specyfiką jest wykorzystanie nowoczesnych metod i treści nauczania, w zakresie np. controllingu i rachunkowości, ekonomiki sektora publicznego, zarządzania zasobami ludzkimi czy też coaching menadżerski. Praktyczna forma zajęć, poparta jest analizą przypadków firm oraz innych podmiotów, które z sukcesem funkcjonują na rynku.

Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania
Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych
dr Wiktor Krasa

Materiał informacyjny Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof.Edwarda Lipińskiego

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.